პარტნიორები

საქართველოსა და უკრაინის უსდ-ების როლის გაძლიერება ინდუსტრიულ ტრანსფორმაციაში ინდუსტრიული პარადიგმა 4.0-ის მეშვეობით - HEIn4

დეველოპერული კომანია „კიბერ სოლუშენსი“

ჭკვიანი სისტემების დეველოპერული კომპანია „მარტო სახლში“

სასწავლო საგანმანათლებლო ცენტრი „კიბერ აკადემია“