კონტაქტი

დაგვიკაშვირდით

პროექტის მენეჯერი:
ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი ლელა თურმანიძე
E-mail: lela.turmanidze@bsu.edu.ge

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი:
დოქტორი ინფორმატიკაში
გიორგი იმნაიშვილი
E-mail: giorgi.imnaishvili@bsu.edu.ge