ინოვაციათა ლაბორატორია

ინოვაციების ლაბორატორია წარმოადგენს ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის რესურსცენტრს, რომელიც შეიქმნა ერასმუს + პროგრამის „საქართველოსა და უკრაინის უსდ-ების როლის გაძლიერება ინდუსტრიულ ტრანსფორმაციაში ინდუსტრიული პარადიგმა 4.0-ის მეშვეობით - HEIn4“ ფარგლებში

ბსუ-ს ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტზე ინოვაციების ლაბორატორია გაიხსნა

ინოვაციების ლაბორატორია ბსუ-ს სტუდენტებს დაეხმარება, მოამზადონ და განახორციელონ ინოვაციური პროექტები მრეწველობის და ბიზნესის სექტორისთვის, ასევე ლაბორატორია შესთავაზებს სხვადასხვა სამიზნე აუდიტორიას ორმხრივად სასარგებლო სერვისებს, მრეწველობის სექტორს - მოკლევადიან სასწავლო კურსებს, პერსონალის შესაძლებლობის გაძლიერებისთვის.

ინოვაციური ლაბორატორიის მისიაა

გააძლიეროს ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტისა და ინდუსტრიის სექტორის თანამშრომლობა

ინოვაციების ლაბორატორიის ფუნქციებია:

ინდუტრია 4.0 კონცეფციის შესახებ არსებული ცოდნის გავრცელებისთვის ხელშეწყობა

ინდუსტრია 4.0 კონცეფციის დანერგვის მიზნით სასწავლო და კვლევითი ხასიათის პროექტების განხორციელება, სასწავლო მასალების, მეთოდური სახელმძღვანელოების, გზამკვლევების, შემუშავება

ბიზნესისა და ეკონომიკის სექტორში ინოვაციური მიდგომების დანერგვის, კურსდამთავრებულთა დასაქმებისა და კონკურენტუნარიანობის გაზრდის მიზნით, სატრენინგო პროგრამების მომზადება სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებისთვის, მათი განხორციელება და სათანადო სერტიფიკატების გაცემა

ადგილობრივ და საერთაშორისო კომპანიებთან ორმხრივად სასარგებლო ურთიერთობის დამყარება, მათი ინტერესების შესწავლა, შესაბამისი ინოვაციური პროექტების შემუშავება და სტუდენტების ჩართვა პროექტების განხორციელებაში

ლაბორატორიის მიზნებიდან გამომდინარე სხვა ფუნქციების განხორციელება

ინოვაციების ლაბორატორიის მიზანია:

ხელი შეუწყოს ციფრულ ტრანსფორმაციას მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის მეოთხე ინდუსტრიული რევოლუციის საჭიროებების შესაბამისი სპეციალური კურსების, ტრენინგებისა და საკონსულტაციო სერვისების შეთავაზებით

ადგილობრივი და საერთაშორისო ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად, შექმნას და დანერგოს ინოვაციური სასწავლო მოდულები და ტრენინგ კურსები ინდუსტრია 4.0 კონცეფციის მხარდასაჭერად

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით

ლაბორატორია

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი წარმართავს ლაბორატორიის საქმიანობას, მისი მიზნებისა და ფუნქციების შესაბამისად

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი ფაკულტეტისა და უნივერსიტეტის ადმინისტრაციას წარუდგენს არგუმენტირებულ წინადადებას თანამშრომლების/ექსპერტების ხელშეკრულებით მოწვევის შესახებ

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი ანგარიშვალდებულია უნივერსიტეტისა და ფაკულტეტის მართვის ორგანოებთან, ყოველწლიურად შესრულებული სამუშაოს ანგარიშს წარუდგენს ფაკულტეტის საბჭოს

ბოლო სიახლეები

სიახლეები